Δικαιολογητικά Δημοσίευσης Ισολογισμών

Η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει με τα έντυπα των αιτήσεων που χρησιμοποιεί κάθε επιμελητήριο.

Μαζί με την γνωστοποίηση (αίτηση) πρέπει να επισυνάπτονται:

 1. Σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (screenshot).
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ .(όπως αυτά αποστέλλονταν και στην νομαρχία τα προηγούμενα έτη).
  • Ισολογισμό Χρήσης (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα, και 2 χωρίς υπογραφές.)*
  • Αποτελέσματα χρήσεως (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
  • Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
  • Προσάρτημα (Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων εις διπλούν)
  • Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
  • Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)
  • Διπλότυπο είσπραξης δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,67 €).
  • Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που ενεργήσει τη διαδικασία τρίτος.

proupotheseis

 

diadikasia-dhmosieushs

Προθεσμία γνωστοποίησης των αναρτήσεων στο ΓΕΜΗ και προθεσμία υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι : Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση τους  στην ιστοσελίδα (ισολογισμό , πρόσκληση για Γ.Σ. κλπ), δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν.2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης).

 

Προθεσμίες & Κυρώσεις

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

dynatothtes

 

Copyright 2017 - 12iso.gr | All Rights Reserved

Το 12iso είναι μια υπηρεσία της RodosWebs