Οδηγίες για την αποστολή των οικονομικών καταστάσεων ηλεκτρονικά

Αποστολή ισολογισμού των εταιρειών με σωστές προδιαγραφές

Έχει παρατηρηθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός ισολογισμών Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) έχουν σταλεί σε μορφές ακτάλληλες για να ανάγνωση και πιο συγκεκριμένα έχουν σταλεί φωτοαντίγραφα ισολογισμών με ανομοιόμορφη εμφάνιση, κακέκτυποι, με πολύ μικρά γράμματα και αριθμούς, κομμένοι, ή μη αναγνώσιμοι.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους παραπάνω παράγοντες οι Εταιρείες να στέλνουν τους ισολογισμούς με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Να στέλνονται οι ισολογισμοί ανεξάρτητα του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ και όχι ως φωτοαντίγραφα.

2. Θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf με ανάλυση 200 - 300 dpi, που θα προέρχεται από το αρχείο δημιουργίας του.

3. Οι υπογραφές του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διαχειριστή και Υπεύθυνου λογιστηρίου να είναι πρωτότυπες.

4. Να γίνεται οπωσδήποτε αναγραφή των στοιχείων της Εταιρείας : Eπωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Έδρα, Α.Φ.Μ., (ΑΡΜΑΕ για τις Α.Ε.) και Γ.Ε.ΜΗ.   στο έγγραφο της δημοσίευσης, ώστε να υπάρχει σωστή διασύνδεση μεταξύ των στοιχείων των Φ.Ε.Κ. και των δημοσιευμάτων των Εταιρειών.

Εάν η αποστολή των οικονομικών καταστάσεων γίνει ηλεκτρονικά μέσω του businessportal.gr, αφού λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου έχετε την υποχρέωση ή να αποστείλετε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά  μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή να τα προσκομίστε αυτοπρωσώπως.

Τα έγγραφα που θα προσκομίσετε είναι τα εξής:

Έγγραφα

  1. Τρία (3) αντίγραφα του Ισολογισμού (Δύο (2) για το αρχείο της υπηρεσίας και ένα (1) για τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ)
  2. Προσάρτημα του Ισολογισμού.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Θεωρημένη έκθεση των ελεγκτών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
  5. Το διπλότυπο είσπραξης του Δημοσίου για τη Δημοσίευση του Ισολογισμού.
  6. Έντυπο- Αίτηση καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (θα το βρείτε στα χρήσιμα έντυπα της ιστοσελίδας μας)

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011 για κάθε γνωστοποίση στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ καταβάλλεται παράβολο 10€ και χαρτόσημο 0,24€.

Διαπιστώθηκε ότι πολλές εταιρείες κατά την αποστολή παρέλειψαν κάποια έγγραφα τα οποία έστειλαν μετά με ΦΑΞ. Επειδή όμως το Εθνικό Τυπογραφείο είναι υπεύθυνο βάσει νομοθεσίας (ν. 3469 Φ.Ε.Κ. Α΄ 131/2006), για την τελική διάθεση όλων των Φ.Ε.Κ., είναι υποχρεωμένο να μην παραλαμβάνει έγγραφα δημοσίευσης στο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε., ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις παραπάνω προδιαγραφές που περιγράφονται.

Copyright 2017 - 12iso.gr | All Rights Reserved

Το 12iso είναι μια υπηρεσία της RodosWebs