Υποβολή διαβιβαστικών και προκαταρτικών Γενικών Συνελεύσεων με ημερομηνία σύγκλησης τους το αργότερο την 30/6/2013

Ανακοίνωση ΕΛΦΕΕ Ρόδου.

ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ

Ομοίως με την ανωτέρω διαδικασία, κάθε λογιστικό γραφείο, μέλος της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, θα υποβάλλει μια συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων πελατών του, μαζί με τις αιτήσεις ανά επιχείρηση, συνημμένες, νόμιμα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής (βλέπε υπόδειγμα αίτησης), όπου η κάθε μία από αυτές θα έχει σαν δικαιολογητικά:

1. το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο δημοσίευσης στο ΦΕΚ (με ημερομηνία το αργότερο 10/6/2013) και
2. την πρόσκληση για την σύγκλιση της Γ.Σ.

Στην συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων πελατών, θα αναγράφονται:

α. Τα στοιχεία του λογιστικού γραφείου, μέλους της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ
β. Η επωνυμία της κάθε εταιρείας, το ΑΦΜ της και ο αριθμός ΓΕΜΗ
γ. Το ποσό του παραβόλου, καθώς και το σύνολο της κατάστασης (πχ. 10 εταιρείες Χ 10,24 ευρώ = 101,40 ευρώ)
δ. Ο αριθμός και το ποσό του διπλοτύπου δημοσίευσης ανά πελάτη.

και να παραδίνουμε πακέτο τις αιτήσεις και το χρηματικό αντίτιμο που θα καταβάλλεται στο ΓΕΜΗ, με μετρητά ή επιταγή του λογιστικού γραφείου, ή τραπεζική επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΒΕΔ στην Τράπεζα Δωδεκανήσου.

Ως αποδεικτικό θα λαμβάνουμε αντίγραφο της κατάστασης αυτής, για κάθε λογιστικό γραφείο, μέλους μας, σφραγισμένο και θεωρημένο από το ΓΕΜΗ για την εμπρόθεσμη υποβολή της.

Έτσι, με την υποβολή της ανωτέρω κατάστασης και παραλαβή αυτής από το Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τις 10/06/2013, διασφαλίζεται ο χαρακτήρας της εμπρόθεσμης υποβολής των δημοσιευόμενων καταστάσεων και οι συνάδελφοι αποκτούν σημαντική χρονική ευχέρεια για την ολοκλήρωση του έργου τους.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και έως την αναμενόμενη παράταση του Υπουργείου Ανάπτυξης και προφανώς έως και την 28/6/2013, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Copyright 2017 - 12iso.gr | All Rights Reserved

Το 12iso είναι μια υπηρεσία της RodosWebs